Husholdninger over 8000 kWh

Husholdningsanlegg med antatt årsforbruk over 8.000 kWh pr. år avleses og avregnes hver måned. Regningene baseres på faktisk forbruk.

Små anlegg

Husholdninger under 8.000 kWh pr. år, hytter og små næringsanlegg avleses og avregnes en gang i året. Disse vil få a-kontoregninger hver måned, og første termin kommer sammen med årsavregningen. A-kontoregningene skal dekke en for­holdsmessig andel av antatt årskostnad.

Dersom tilsendt a-kontoregning ikke passer årsforbruket ditt, ber vi deg ta kontakt med kundeservice for justering av beløpet.

Store anlegg

Store anlegg avleses time for time og avregnes minst en gang i måneden. Avregningen baseres på faktisk energiforbruk og maksimal effektbelastning i måneden.

Renter ved forsinket betaling

Ved betaling etter forfall, belastes renter og gebyrer i henhold til gjeldende lov og forskrift.

Stenging grunnet manglende betaling

Dersom betalingspåminnelsen ikke betales, får du et stengevarsel. Betaler du ikke innen dato, stenger vi strømmen.

Ved tilkobling av anlegg som er stengt grunnet manglende betaling, belastes et tilkoblingsgebyr på kr 1.900,- pr. gang. Gebyret må betales før tilkobling.

Oppmøte for stenging av strøm på grunn av man­glende betaling, og som ikke blir utført, faktureres med kr 500,-pr gang.

Bomtur

Oppmøtegebyr når forhåndsvarslet, avtalt oppdrag ikke kan utføres kr 1.050,-

OFFENTLIGE AVGIFTER

Varanger Kraft tar forbehold om prisendringer som følge av eventuelle endringer i myndighetenes rammebetingelser for skatter, avgifter mv. i forhold til produksjon, distribusjon og omsetning av kraft.

Merverdiavgift

25 % merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte priser. Kraft levert til husholdningsformål i Finnmark er fritatt for merverdiavgift.

Energifondet

For husholdningskunder er prisen oppgitt inklusiv statlig avgift til Enova, Energifondet på 1,0 øre/kWh.

For andre kunder kommer dette i tillegg med 800 kr/år pr målepunkt-ID.

Forbruksavgift

Husholdningskunder og offentlig virksomhet er fritatt for avgiften.

For andre skal det betales avgift med 0,50 øre/kWh. Andre som skal ha fritak må skriftlig dokumentere dette overfor oss.

Betalingsbetingelser

Se vilkår her.